Wijziging bestuursmodel

Wijziging bestuursmodel

Woensdag 19 februari 2020

Een bericht van OBO:

Zoals u wellicht weet, valt de school van uw kind(eren) onder de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO). Het bestuur van onze stichting bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. Een directeur-bestuurder, die in dienst is van OBO, is belast met de dagelijkse leiding.

Landelijk wordt er door steeds meer schoolbesturen gekozen voor een ander bestuursmodel. Hierbij wordt het bevoegd gezag gevormd door een College van Bestuur, bestaande uit twee leden, die in dienst zijn van OBO en hun werk doen onder toezicht van een raad van toezicht. Een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van ons huidige bestuur, personeel en ouders (uit de GMR) zijn tot de conclusie gekomen dat een dergelijk model ook voor OBO het meest geschikt zou zijn. Momenteel onderzoekt de werkgroep wat er nodig is om een dergelijk model in te voeren. Uiteindelijk beslissen de gemeenteraden van de gemeenten waarin wij vertegenwoordigd zijn definitief of deze wijziging wordt doorgevoerd.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang.


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl