Onze school

Kerndoelen en leerlijnen

Wij hechten veel belang aan een goede beheersing van de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen). Daarnaast willen wij met ons onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Met onze zorgstructuur geven wij de kinderen de nodige begeleiding en streven hiermee naar een optimale ontwikkeling. Dat alles moet leiden tot een stevige basis. Tevens willen wij de kinderen voorbereiden op het functioneren in de ‘wereld van morgen’ en ons aanbod richten op de vaardigheden die er voor zorgen dat ze voorbereid zijn op de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren samenwerken, kritisch nadenken, verantwoordelijkheid kunnen dragen en zelfstandig te kunnen werken. Daarbij dienen ze te weten wat er in de wereld om hen heen speelt. Om dit allemaal te realiseren is een geregeld contact tussen school en ouders noodzakelijk.

Het ministerie van Onderwijs heeft voor alle vakken kerndoelen vastgesteld. Kerndoelen zijn doelen waaraan het onderwijs op een school moet voldoen. Ze beschrijven in grote lijnen wat elk kind in ieder geval moet worden aangeboden. Het onderwijsaanbod van de school moet op deze kerndoelen aansluiten. Momenteel wordt er landelijk onderzoek gedaan richting herziening
van de kerndoelen.

Leergebiedspecifieke kerndoelen hebben betrekking op een bepaald leergebied. Er zijn 6 leergebieden:
• Nederlandse taal
• Engelse taal
• Rekenen/Wiskunde
• Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en milieu,
techniek)
• Lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs)
• Kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, muziek)

Voor een uitgebreide beschrijving van de kerndoelen en de leerlijnen verwijzen wij naar:

Terug