Onze school

Veiligheid in en rondom de school

Veiligheid in de school

Gedragsregels
Gedragsregels zijn bedoeld ter voorkoming van ongewenst gedrag waarbij seksuele en/of intimiderende benadering een rol spelen. Op school zijn afspraken gemaakt en regels opgesteld omtrent gedrag en omgang met elkaar. Het pedagogisch klimaat, contact tussen kinderen en leerkrachten en toezicht bij gym en buitenschoolse activiteiten zijn hierin opgenomen. Bij naleving van de opgestelde regels draagt de school zorg voor een open en veilig klimaat waarbij men met respect met elkaar omgaat. Openbaar onderwijs is voor ieder toegankelijk onderwijs waar het devies wordt gehuldigd ‘niet apart, maar samen’. Een onderwijsvorm die ook gebaseerd is op respect en waardering. Alle afspraken zijn gebundeld in het veiligheidsplan (opvraagbaar bij de directie).

Gedrags- en kledingcode
Dat betekent dat:

- Het van essentieel belang wordt gevonden dat Nederlands de voertaal is binnen de school.
- Dat gedrag en kleding van leerlingen, medewerkers, stagiaires en andere aanwezigen tijdens de school/werktijden dienen te passen binnen de waarden en normen van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Dit houdt in:

- Kleding die een belemmering vormt voor de onderlinge communicatie of het onmogelijk maakt de identiteit van de aanwezige personen vast te stellen en de veiligheid of hygiëne van betrokkene in gevaar brengt, is in het schoolgebouw niet toegestaan.
- Kleding, inclusief sieraden en accessoires, die de grenzen van het fatsoen raken, aanstootgevend zijn en/of niet representatief zijn, zijn eveneens niet toegestaan.

Anti-pestprotocol en grensoverschrijdend gedrag
Ons anti-pestprotocol leest u hier. Onze aanpak bij grensoverschrijdend gedrag leest u hier.

Mobiele telefoons
Het is in onze maatschappij een gewoonte: het gebruik van de mobiele telefoons. Ook op school zien wij ze steeds meer verschijnen, ook bij de kinderen. Hoewel wij ons de gemakken van deze apparaten heel goed kunnen voorstellen, moedigen wij het gebruik ervan niet aan. Vandaar dat we de regel hanteren dat mobiele telefoons van kinderen in en rondom de school en het plein uitgeschakeld dienen te zijn. Het risico op schade of verdwijning van een telefoon bij meenemen naar school ligt bij ouders en kinderen, ook als ze ingeleverd zijn. Wij adviseren u dan ook de telefoons zoveel mogelijk thuis te laten. U kunt uw dochter of zoon indien noodzakelijk via het schoolnummer bereiken en in het geval er aanleiding is voor de kinderen om gedurende de schooltijd contact op te nemen met haar of zijn ouder(s), dan kunnen zij gebruik maken van de schooltelefoon.

Wet Privacy
Een aantal jaren geleden is de Wet Privacy van kracht gegaan en laatst is hier de AVG aan toegevoegd. Hierin staat onder andere dat niet zomaar gegevens aan anderen verstrekt mogen worden. Hiervoor moet eerst toestemming worden verleend. Over onze kinderen zijn gegevens op school aanwezig. Wij zijn wettelijk verplicht die te verstrekken aan het Ministerie van Onderwijs, de gemeente en de schoolinspectie. Daarnaast krijgt de GGD de leerlinglijsten en de Bibliotheek om toegang te krijgen tot ons uitleensysteem. Gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven, verenigingen of andere instellingen die geen directe connecties hebben met het onderwijs. De dossiers van de kinderen worden nooit zonder directe schriftelijke toestemming van ouders aan anderen beschikbaar gesteld. Vijf jaar na het verlaten van de school worden de dossiers vernietigd.

Jaarlijks vragen wij uw toestemming om foto's en video's te gebruiken voor de schoolgids en schoolbrochure, de website, de Klimroos-app, de social media accounts, de schoolfotograaf en voor studiedoeleinden van PABO stagiair(e)s. Naast het vragen van toestemming, zorgen wij ervoor dat de foto's en video's beveiligd zijn door deze niet openbaar te plaatsen, maar in een afgeschermde omgeving. Het kan voorkomen dat op onze school filmopnames worden gemaakt in het lokaal van uw kind. Deze opnames worden alleen binnen de school gebruikt en dienen om beter zicht op bepaalde problemen te krijgen of om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voordat er een filmopname gemaakt wordt, vragen wij uw schriftelijke toestemming hiervoor. 

De foto’s en video's die ouders maken in en rondom onze school bij activiteiten zijn voor gebruik in huiselijke kring. I.v.m. de privacy van alle kinderen is het niet toegestaan deze op sociale media of andere digitale kanalen te verspreiden zonder toestemming van de ouders van de betreffende kinderen op de foto.

Veiligheid rondom de school

Verkeer rondom school
Het schoolplein heeft twee uitgangen: aan de Platinadijk en aan de Flintdijk. Aan het begin en einde van de schooltijden maken veel kinderen tegelijkertijd gebruik van de toegangen van het schoolplein. We willen u daarom vragen de volgende gedragsregels in acht te nemen:

- Kinderen die dicht bij school wonen, komen bij voorkeur lopend naar school. We lopen op de inritten naar de school en op het schoolplein met de fiets aan de hand. Als u met uw kind met de fiets komt, dan moet uw fiets buiten het hek geplaatst worden. Plaats uw fiets dan zodanig, dat u de toegangen niet belemmert. De kinderen volgen de eenrichtingsroute voor het parkeren van de fietsen op de aangegeven plaatsen. De school draagt geen verantwoording voor beschadiging of diefstal van fietsen die op het schoolplein staan.

- Het is in het belang van uw kinderen dat zij veilig van en naar school gaan. Door de grote drukte die ontstaat tijdens het brengen en halen van de kinderen, wordt de situatie rond school voor kinderen onoverzichtelijk en soms gevaarlijk. Wij vragen u dan ook het autogebruik bij het halen en brengen te beperken. De ouders die hun kind wel met de auto moeten brengen en halen, vragen wij rekening te houden met de andere weggebruikers. Veiligheid en geduld zijn hierbij erg belangrijk.

- Zet uw auto bij het brengen en halen van uw kind(eren) niet direct voor de toegangen van het schoolplein en opritten van buurtbewoners. Ook niet voor heel even. U kunt het beste uw auto wat verder weg parkeren en uw kinderen te voet begeleiden van en naar het schoolplein. Het is niet toegestaan en bovendien gevaarlijk uw auto op de stoep te parkeren.

Belangrijk is dat het bijdraagt tot een veilige verkeerssituatie voor alle kinderen.

Er is een werkgroep verkeer waarin ouders en de school vertegenwoordigd zijn. Zij bespreken de veiligheid rondom school en bekijken welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden. Vanaf 2001 zijn wij in het bezit van het Brabant Verkeersveiligheid Label. Het label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De kinderen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Hiertoe wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld, met zowel theoretische inoefening als praktische opdrachten.

Veiligheid in de auto
Gezien de wettelijke voorschriften moeten kinderen kleiner dan 1,35 m tot 18 jaar vervoerd worden in een kinderzitje of stoelverhoger. In de wet zijn een paar uitzonderingen opgenomen. Voor ons is van belang wat gemeld wordt ten aanzien het incidenteel vervoeren van kinderen van anderen. Het vervoeren van kinderen vanaf 3 jaar zonder zitje of verhoging is toegestaan, mits alle gordels op de achterbank gebruikt worden. Voor eigen kinderen blijft de wettelijke regeling voor het gebruik van kinderzitje of stoelverhoger wel van toepassing.

Terug