Medezeggenschapsraad en GMR

Medezeggenschapsraad en GMR

De Medezeggenschapsraad (afgekort MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen adviesrecht en instemmingsrecht. De MR van OBS De Klimroos bestaat uit tien leden: vijf ouders (oudergeleding) en vijf leerkrachten (teamgeleding). Deze worden gekozen voor een periode van drie jaar. De directie neemt ook deel aan de zittingen om vragen te beantwoorden of om advies te geven. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de raad anders beslist. De oudergeleding stelt zich hier graag aan u voor.

Een teamlid neemt ook zitting in de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen van het bestuur vertegenwoordigd. De GMR is de gesprekspartner van het bestuur en hebben advies of instemming over bovenschoolse zaken.

Wilt u iets bespreekbaar maken? Spreek ons aan of stuur een e-mail naar mr@deklimroos.nl

Oudergeleding MR:

  • Jeroen Schoovers
  • Nicole Bol-Hogenes
  • Esther Bierkens
  • Jeroen Michels
  • Maria Dolphijn

Namens het team:

  • Ad Nuijten (voorzitter)
  • Karin van den Broek (vicevoorzitter)
  • Caroline van Poucke (secretaris)
  • Margot Karman
  • Jolanda van Tilburg

 

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl