Samen met ouders

Medezeggenschapsraad en GMR

De Medezeggenschapsraad (afgekort MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen adviesrecht en instemmingsrecht. De MR van OBS De Klimroos bestaat uit tien leden: vijf ouders (oudergeleding) en vijf leerkrachten (teamgeleding). Deze worden gekozen voor een periode van drie jaar. De directie neemt ook deel aan de zittingen om vragen te beantwoorden of om advies te geven. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de raad anders beslist. 

Een teamlid neemt ook zitting in de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen van het bestuur vertegenwoordigd. De GMR is de gesprekspartner van het bestuur en hebben advies of instemming over bovenschoolse zaken.

Wilt u iets bespreekbaar maken? Spreek ons aan of stuur een e-mail naar mr@deklimroos.nl

Oudergeleding MR:

  • Jeroen Michels (voorzitter)
  • Jeroen Schoovers
  • Fouad Sarrari
  • Pim Theusink
  • Eva van Kester


Namens het team:

  • Annelies Verhoef (secretaris)
  • Kelly van Elteren
  • Kristy Gelijns
  • Marleen van Oosterhout
  • Evert-Jan Kromdijk


Jaarplan 


Jaarverslag


Notulen 

2022 - 2023

• MR-vergadering 10-11-2022

2021 - 2022
MR-vergadering 04-10-2021
MR-vergadering 30-11-2021
MR-vergadering 11-01-2022
MR-vergadering 05-04-2022

2020 - 2021
• MR-vergadering 21-09-2020
MR-vergadering 10-11-2020
• MR-vergadering 16-12-2020
MR-vergadering 18-01-2021
MR-vergadering 11-03-2021
MR-vergadering 26-05-2021
• MR-vergadering 28-06-2021

Terug