Samen met ouders

In het kort

Wat kunnen ouders van school verwachten? Een goed contact tussen school en thuis is voor het team van De Klimroos één van de belangrijkste uitgangspunten. Wij informeren u vanuit onze verantwoordelijkheid over alle belangrijke gebeurtenisse...

Lees verder

Communicatie

Het is prettig wanneer ouders open met ons communiceren. Dat mag u vanzelfsprekend ook van ons verwachten. Wij hebben communicatie, openheid en transparantie naar ouders hoog in het vaandel staan. Heeft u een vraag, een op- of aanmerking, komt u dan gerus...

Lees verder

Parnassys ouderportaal

Op onze school werken we met het leerlingenadministratiesysteem Parnassys. Hierin houden we alle belangrijke contact-, groeps- en toetsgegevens van de kinderen bij. Voor ouders bieden wij het Parnassys ouderportaal. Met persoonlijke inloggegevens kunt u ...

Lees verder

Gegevensbescherming (AVG)

Persoonlijke gegevens De persoonsgegevens van u en uw kinderen worden veilig en vergrendeld opgeslagen op de servers van Parnassys. Medewerkers van De Klimroos hebben persoonlijke inloggegevens om toegang te verkrijgen tot het leerlingenadministratiesyste...

Lees verder

Medezeggenschapsraad en GMR

De Medezeggenschapsraad (afgekort MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissing...

Lees verder

Klassenouder en Ouderraad

Op school is de hulp van ouders onmisbaar! Zonder de bereidwillige medewerking van ouders zouden veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Dat varieert van hulp tijdens de sportdag of schoolreis, tot het verzorgen van het vervoer naar de schouwburg o...

Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is nodig om (buiten)schoolse activiteiten en dergelijke mogelijk te kunnen maken. De Klimroos vindt het belangrijk om met behulp van die bijzondere activiteiten een bijdrage te kunnen leveren aan de ontdekking en de ontwi...

Lees verder

Schoolverzekering

De ouderraad sluit elk jaar voor alle kinderen een schoolongevallenverzekering af. Daardoor is elk kind verzekerd voor letsel als gevolg van een ongeval tijdens de schooltijden en maximaal 1 uur vóór en 1 uur nà schooltijd. Deze verze...

Lees verder

Klachten en vertrouwenspersonen

Als een gesprek met de groepsleerkracht, de directie of het bestuur uw klacht niet heeft weggenomen, dan kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Wij vinden het belangrijk dat elke schoolbetrokkene die een klacht h...

Lees verder

De jeugdprofessional: Rosan Haanstra

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt!  Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. Het is goed om te weten dat u er als ouder niet alleen voor staat. Heeft u als ouder of...

Lees verder

Lief en leed

Alle mensen maken op hun levenspad vele diverse gebeurtenissen mee. Hopelijk vaak hele vrolijke gebeurtenissen, maar ook maken we hele verdrietige momenten mee. De groepsleerkracht wil uw kind graag tot steun zijn. Het is fijn als u hen op de hoogte houdt...

Lees verder