Jaarplan 2019-2020

Jaarplan 2019-2020

In het jaarplan schrijven we de belangrijkste speerpunten voor het komende schooljaar voor OBS De Klimroos. Het onderwijs is altijd in beweging en wij volgen de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet. Wij koesteren wat we doen en kijken voortdurend hoe we nog meer bij kunnen dragen aan het sociaal welbevinden van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. Onze plannen zijn gemaakt vanuit gesprekken met het team, de leerlingenraad, de MR en de ouderklankbordgroep.

Welbevinden van kinderen centraal
Eind vorig schooljaar is er gestart met STAR-training in de groepen 5 t/m 8. STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Bij de kinderen en het team sprak deze methodiek voor het vergroten van de sociale competenties enorm aan. Het gaat hierbij om bewustwording en gedragsverandering. Er wordt gestimuleerd om structureel te bewegen en de juiste keuzes te maken in omgang en gedrag naar elkaar en derden. Dit schooljaar onderzoeken we of we deze methode structureel en breder in gaan zetten en daarbij zal ook het team getraind worden.

Leren van en met elkaar
Inmiddels zijn we al 1,5 jaar onder deskundige begeleiding bezig met een teamscholing. Bij deze scholing vormen kunst, cultuur, bewegen en creativiteit de rode draad. Vanuit een ‘open, eerlijke en nieuwsgierige houding’ worden leerprocessen met elkaar besproken en wordt er van elkaar geleerd. Zo leren directie, leerkrachten en kinderen steeds hun verantwoording te nemen voor eigen handelen en keuzes. Ook dit schooljaar wordt het team hier in begeleid om elkaar en de kinderen te laten groeien en proces even belangrijk als resultaat te maken.

De Klimroos, een school voor 0 t/m 12
Het nieuwe gebouw voor de kinderopvang is klaar en inmiddels zijn er al heel wat baby’s en peuters op onze school. Ook is er ruimte voor voor- en naschoolse opvang. De Klimroos, een ontmoetingsplaats in de wijk waar kinderen met plezier leren en hun vrije tijd besteden. Een wens is in vervulling gegaan.

Dit schooljaar zorgen we voor volledige integratie en een doorgaande leerlijn van 0 t/m 12. We gaan ons ook oriënteren of we nauwer kunnen samenwerken met het voortgezet onderwijs. Te denken valt aan uitwisseling van leerkrachten/docenten, gebruik maken van elkaars ruimtes en onderzoek naar een tussenklas (een groep 9).

Nieuwe methodes
Dit schooljaar starten wij voor wereldoriëntatie met de methode Blink. Blink is een methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Onderzoekend, uitdagend en ontwerpend leren zijn hierbij belangrijk. Ook wordt steeds de verbinding met de overige vakken samen gezocht.

Aanpassen gebouw
In de tweede helft van dit schooljaar wordt er gestart met de verdere renovatie van het gebouw. De gevels en klaslokalen worden aangepast, zoals dit jaar gebeurd is bij de lokalen van de groepen 1. De precieze startdatum en werkzaamheden zijn op dit moment nog niet bekend.

Werken vanuit kernteams
Om de ontwikkeling en vormgeving van het ons onderwijs een voortdurend proces te laten zijn, is er voor gekozen om de komende vier jaar te werken met kernteams. Een kernteam is samengesteld uit leerkrachten. Een kernteam bepaalt dit schooljaar de speerpunten voor de komende 4 jaar en onderhoudt wat we doen. De kernteams zijn:

  • Cultuur en kunstzinnige vorming
  • Welzijn, welbevinden en burgerschap
  • Leren zichtbaar maken
  • Wetenschap en techniek
  • Gezonde en groene school
  • ICT en technologische ontwikkeling
  • Kernvakken en kwaliteit
Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl